Projekt puszcza i ludzie

Spotkania otwarte dla mieszkańców

Cel

Poszerzenie świadomości społeczności lokalnej o różnorodne rozumienie problemu ochrony Puszczy Białowieskiej. Zachęcenie do samodzielnego, wolnego od stereotypów zrozumienie powyższego problemu. Uwrażliwienie mieszkańców na konieczność bycia odpowiedzialnym za różnorodne działania podejmowane w przestrzeni przyrodniczej.

Opis

Spotkania dotyczyć będą problematyki związanej z Puszczą Białowieską. Polegać będą na przedstawieniu wybranych zagadnień przez 2 ekspertów, którzy będą mieli za zadanie przedstawić je z 2 odmiennych punktów widzenia. Obecność dwóch ekspertów wynika z przyjętego założenia, żeby każde spotkanie przygotować i przeprowadzić w sposób, umożliwiający prezentację odmiennych, często skonfliktowanych perspektyw dotyczących danego samego zagadnienia.

Proponowane tematy spotkań

  1. Jakie są relacje między dziedzictwem kulturowym, a przyrodniczym w regionie Puszczy Białowieskiej? (co składa się na lokalną świadomość historyczną mieszkańców, co kształtuje świadomość, jaką rolę pełni nasza tożsamość w pielęgnowaniu dziedzictwa regionu)
  2. Globalne zmiany klimatyczne, a lokalne konsekwencje przyrodnicze w Puszczy Białowieskiej? (przedstawienie kwestii zmian w drzewostanach: zanik gatunków roślin, inwazje gatunków zwierząt i roślin, ekonomiczne i zdrowotne skutki tych zmian, inne zagrożenia)
  3. Jakie jest ekonomiczne wykorzystanie bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej (aktywność gospodarcza, naukowa, przedsiębiorczość, a problem ochrony zasobów i procesów)

Planowany termin realizacji

01.01.2018 r. – 30.06.2019 r.