Projekt puszcza i ludzie

II Spotkanie Rady Programowej

Dnia 15.11.2017 r. w godzinach 10:00 do 13:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce, w sali nr 12 odbyło się II posiedzenie Rady Programowej projektu „Puszcza i ludzie”. W spotkaniu Rady uczestniczyło 26 osób.

Spotkanie Rady rozpoczął Starosta Powiatu Hajnowskiego Mirosław Romaniuk, który powitał wszystkich zgromadzonych oraz przybliżył ogólne cele działania Rady.

Pierwszym punktem spotkania była dyskusja na temat Statutu Rady Programowej. Postanowiono, iż Statut Rady, po wniesieniu poprawek i uwag zostanie zatwierdzony na kolejnym posiedzeniu Rady. W odniesieniu do wniosków o przyjęcie do Rady Programowej ustalono, iż członkostwo w Radzie Programowej przewidziane jest dla przedstawicieli samorządów, Białowieskiego Parku Narodowego, organizacji, nadleśnictw, instytucji rządowych i naukowych, przedsiębiorstw. Osoby indywidualne nie będą przyjmowane w skład Rady. Do zatwierdzenia Statutu wnioski o przyjęcie do Rady zostaną rozpatrzone przez Starostę Powiatu.

W dalszej części spotkania zaprezentowane zostały pozostałe programy i projekty wspierające zrównoważony rozwój regionu Puszczy Białowieskiej – Program Rozwoju Puszczy Białowieskiej, projekt „Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu, wniosek aplikacyjny „Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej na Białowieskim Szlaku Transgranicznym” oraz Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hajnówka.

Kolejny punkt podjęty na Radzie Programowej projektu dotyczył założeń konkursu dziennikarskiego pod nazwą „Czynna czy bierna ochrona Puszczy Białowieskiej”. Po konsultacjach zaproponowano modyfikację kryteriów oceny i wyznaczono wstępne kandydatury do uczestnictwa w jury konkursu.

Ostatnim tematem poruszonym na spotkaniu Rady było opracowanie założeń debaty realizowanej w ramach projektu. Postanowiono zmienić nazwę debaty oraz określono formę prowadzenia – debata oksfordzka, zdefiniowana wokół postawionych tez. Propozycje tez i tytułu zostaną przesłane przez przedstawicieli Rady do koordynatora projektu. Rada podjęła również decyzję o przesunięciu terminu debaty na styczeń 2018 r. w celu umożliwienia jej uczestnikom dłuższego czasu na merytoryczne przygotowanie się do debaty.