Projekt puszcza i ludzie

Działania

Cel

Poszerzenie świadomości społeczności lokalnej o różnorodne rozumienie problemu ochrony Puszczy Białowieskiej. Zachęcenie do samodzielnego, wolnego od stereotypów zrozumienie powyższego problemu. Uwrażliwienie mieszkańców na konieczność bycia odpowiedzialnym za różnorodne działania podejmowane w przestrzeni przyrodniczej.

Opis

Spotkania dotyczyć będą problematyki związanej z Puszczą Białowieską. Polegać będą na przedstawieniu wybranych zagadnień przez 2 ekspertów, którzy będą mieli za zadanie przedstawić je z 2 odmiennych punktów widzenia. Obecność dwóch ekspertów wynika z przyjętego założenia, żeby każde spotkanie przygotować i przeprowadzić w sposób, umożliwiający prezentację odmiennych, często skonfliktowanych perspektyw dotyczących danego samego zagadnienia.

Proponowane tematy spotkań

  1. Jakie są relacje między dziedzictwem kulturowym, a przyrodniczym w regionie Puszczy Białowieskiej? (co składa się na lokalną świadomość historyczną mieszkańców, co kształtuje świadomość, jaką rolę pełni nasza tożsamość w pielęgnowaniu dziedzictwa regionu)
  2. Globalne zmiany klimatyczne, a lokalne konsekwencje przyrodnicze w Puszczy Białowieskiej? (przedstawienie kwestii zmian w drzewostanach: zanik gatunków roślin, inwazje gatunków zwierząt i roślin, ekonomiczne i zdrowotne skutki tych zmian, inne zagrożenia)
  3. Jakie jest ekonomiczne wykorzystanie bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej (aktywność gospodarcza, naukowa, przedsiębiorczość, a problem ochrony zasobów i procesów)

Planowany termin realizacji

01.01.2018 r. – 30.06.2019 r.

Realizacja

Jakie jest ekonomiczne wykorzystanie bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej” – relacja ze spotkania

W poniedziałek 10 czerwca w auli Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce odbyło się kolejne spotkanie otwarte dla mieszkańców naszego regionu. Było to już trzecie, ostatnie spotkanie realizowane ramach projektu „Puszcza i ludzie”. Tematem wydarzenia była Ekonomiczna możliwość wykorzystania bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej.
Zgodnie z planem o godz. 17. 00 moderator rozpoczęła spotkanie krótkim powitaniem, przedstawiła obu ekspertów oraz omówiła model prowadzenia spotkania. Model ten zakładał wygłoszenie wykładów kolejno przez ekspertów, jednakże z możliwością zadawania przez słuchaczy pytań w trakcie.

Globalne zmiany klimatyczne a lokalne konsekwencje przyrodnicze w Puszczy Białowieskiej – relacja ze spotkania

W czwartek 14 marca w auli Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce odbyło się kolejne spotkanie otwarte dla mieszkańców naszego regionu. Tym razem w ramach realizowanego projektu “Puszcza i ludzie” debatowaliśmy na temat “Globalnych zmian klimatycznych a lokalnych konsekwencji przyrodniczych w Puszczy Białowieskiej”.

Powyższy temat został przedstawiony przez posiadających szeroką wiedzę, doświadczonych ekspertów: dr Aleksandrę Kardaś – fizyczkę atmosfery, specjalistkę od nauczania o procesach i zjawiskach atmosferycznych, współtwórcę portalu popularnonaukowego „Nauka o klimacie” oraz dr hab. prof. UW Bogdana Jaroszewicza – biologa oraz dyrektora Białowieskiej Stacji Geobotanicznej w Białowieży.

"Zaakceptuj żubra" - podsumowanie

„Zaakceptuj żubra”- podsumowanie

Dnia 26.11.2018 r. odbyła się konferencja podsumowująca warsztaty „Zaakceptuj żubra”, podczas której młodzież z 5 uczestniczących w warsztatach szkół zaprezentowała efekty swojej półrocznej pracy. Jest to kolejne działanie realizowane w ramach edukacyjnego projektu „Puszcza i ludzie” zapoczątkowane zajęciami teoretycznymi w Białowieskim Parku Narodowym na temat żubra.

Konferencja podsumowująca warsztaty „Zaakceptuj żubra”

Starostwo Powiatowe w Hajnówce zaprasza na konferencję podsumowującą warsztaty „Zaakceptuj żubra” realizowane w ramach projektu „Puszcza i ludzie”, która odbędzie się 26.11.2018 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4.

Zajęcia terenowe

Zajęcia terenowe w nowym roku szkolnym 2018/2019

Od września po wakacyjnej przerwie ponownie rozpoczęliśmy zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich powiatu hajnowskiego. Tym razem uczniowie naszych szkół poznawali, co dzieje się w puszczy i jej mieszkańcami w okresie letnim. Dzięki ciekawym formom pracy, pomocom dydaktycznym, a przede wszystkim bezpośredniemu kontaktowi z przyrodą uczestnicy zajęć odkrywali zjawiska zachodzące w świecie ptaków, owadów i roślin. Dowiedzieli się m.in. czym różni się poroże od rogów, jak policzyć wiek drzewa na podstawie słojów przyrostu rocznego, jakie są etapy rozwoju owadów. Poza tym usystematyzowana została ich wiedza na temat tradycji ochrony Puszczy Białowieskiej oraz obecnie stosowanych formach ochrony. W zajęciach dotyczących por roku lato wzięło udział łącznie 554 uczestników z 24 szkół.

Szkoła w Dubinach

„Zaakceptuj Żubra” – ciąg dalszy warsztatów

Przypominamy, iż w ramach projektu „Puszcza i ludzie” cały czas odbywają się ciekawe wydarzenia, zarówno dla dorosłych mieszkańców naszego regionu, jak i młodzieży szkolnej. Jednym z takich wydarzeń bezpośrednio skierowanych do uczniów są warsztaty pt. „Zaakceptuj Żubra”, na których w nowatorski, dość niekonwencjonalny sposób poszerzana jest wiedza i świadomość młodzieży na temat żubra – niekwestionowanego króla Puszczy Białowieskiej.