Projekt puszcza i ludzie

Ogólne informacje o projekcie

Termin realizacji projektu: 01.06.2017 – 30.06.2019

Projekt pt. „Puszcza i ludzie” nr POIS.02.04.00-00-0075/16-00 jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.4 Ochrona Przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Całkowita wartość projektu: 911 400,00 PLN
Kwota dofinansowania POIŚ:  774 690,00 PLN
Kwota dofinansowania NFOŚiGW: 91 140,00 PLN
Wkład własny: 45 570,00 PLN

Projekt realizowany jest przez Powiat Hajnowski.

Cele projektu:

  1. Podniesienie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej.
  2. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
  3. Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w ochronę przyrody i zrównoważony rozwój regionu Puszczy Białowieskiej.

Oczekiwane efekty:

  • Przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnych – 1szt.
  • Zrealizowanie bezpośrednich aktywizujących działań edukacyjnych i promocyjnych – 117 szt.
  • Zrealizowanie konferencji, seminariów i warsztatów – 31szt.
  • Zorganizowanie imprez – 2 szt.
  • Wykonanie wydawnictw drukowanych -2 szt.
  • Zrealizowanie działań edukacyjnych i promocyjnych w Internecie -1 szt.