Projekt puszcza i ludzie

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej na potrzeby projektu Puszcza i ludzie – I etap

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
Nazwa projektu lub programu: Puszcza i ludzie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %).

Sekcja I: Zamawiający

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający:
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania:
Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Nie dotyczy

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających:
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy

I. 1) Nazwa i adres:

Powiat Hajnowski, krajowy numer identyfikacyjny 5065858000000,
ul. ul. Aleksego Zina 1,
17-200 Hajnówka, woj. podlaskie,
państwo Polska,
tel. 856 823 371,
e-mail: [email protected],
faks 856 824 220.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat.hajnowka.pl

Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) Wspólne udzielanie zamówienia (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) Komunikacja:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.powiat.hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.powiat.hajnowka.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
pisemnie

Adres:
Starostwo Powiatowe w Hajnówce,
ul. Zina 1,
17 – 200 Hajnówka,
Ip. pokój Nr 19 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej na potrzeby projektu Puszcza i ludzie- I etap

Numer referencyjny:
PP.042.4.18.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
2

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia

(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Projekt „Puszcza i ludzie” jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2.Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie warsztatów terenowych o tematyce przyrodniczej oraz zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej dla mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej zgodnie z opisem przedstawionym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Kody CPV:80000000-4, 63510000-7. Przedmiot zamówienia obejmuje mi.in.: Pakiet I: organizacja i przeprowadzenie 6 warsztatów terenowych dla społeczności lokalnej w Puszczy Białowieskiej pt. „Puszcza odkryta na nowo”. Przewidywana liczba uczestników jednego warsztatu 20 – 25 z wyjątkiem warsztatu Aktywnie przez lasy i bory puszczańskie z kijami/na kółkach, gdzie liczba uczestników może być wyższa. Tematyka warsztatów: 1. Zielono mi, czyli jak chwasty i kwiatki przerobić na sałatki.2. Od bartnictwa do miodu lipowego.3.Survival białowieski, czyli jak przetrwać w dżungli.4. Z łódką i wędką, czyli czego nie wiemy o wodzie w przyrodzie.5. Aktywnie przez lasy i bory puszczańskie (z kijami/na kółkach).6. Mydełko FA, czyli jak stworzyć naturalne kosmetyki. Wykonawca zapewni: organizację warsztatów składających się z części stacjonarnej i terenowej, nabór uczestników warsztatów (wspólnie z Zamawiającym), wykwalifikowaną i doświadczoną osobę do prowadzenia warsztatu danego typu, niezbędne materiały/sprzęt do prowadzenia warsztatów oraz części praktycznej warsztatów, salę dla części stacjonarnej, catering na warsztatach, promocję wydarzenia i informację w lokalnych mediach,dokumentowanie organizacji i przebiegu warsztatów, pisemną ewaluację każdych warsztatów. Pakiet II: organizacja i przeprowadzenie łącznie 116 zajęć terenowych dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu hajnowskiego. W zajęciach weźmie udział 29 grup dzieci i młodzieży wraz z opiekunami. Łącznie we wszystkich zajęciach ma wziąć udział 2900 osób, w jednych zajęciach powinno wziąć udział ok. 25 osób. Czas trwania warsztatów minimum 4 godziny zegarowe, w tym 3 godziny w terenie. Grupa dzieci/młodzieży ze szkół znajdujących się na obszarze powiatu hajnowskiego powinna odbyć 4 zajęcia w każdej porze roku. Wykonawca zapewni: odpowiednio wykwalifikowaną kadrę. Trenerzy prowadzący zajęcia powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje merytoryczne (np. wykształcenie o profilu przyrodniczym, licencję przewodnika) i doświadczenie w prowadzeniu zajęć terenowych, salę, w których będzie mogła odbywać się część stacjonarna zajęć, transport autokarowy, pakiet żywnościowy dla każdego uczestnika zajęć, harmonogram zajęć, scenariusze zajęć edukacyjnych adekwatnych pod względem treści do poszczególnych etapów edukacji uczestników gwarantujące ciekawe i interaktywne przekazanie wiedzy,pomoce dydaktyczne oraz materiały pomocnicze niezbędne do przeprowadzenia zajęć w terenie, dokumentowanie zajęć, pisemną ewaluację zajęć dla każdej uczestniczącej szkoły.

II.5) Główny kod CPV:
80000000-4

Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
63000000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-06-20

II.9) Informacje dodatkowe:

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału w postępowaniu

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Wykonawca musi prowadzić działalność gospodarczą w zakresie organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego lub przewodnictwa

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Zamawiający nie określa wymagań w w/w warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) zdolność techniczna Dla Pakietu I i II: – Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na tym, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ( w tym okresie) wykonał co najmniej 2 usługi polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów o tematyce przyrodniczej (Pakiet I) lub zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej (Pakiet II) z podaniem daty, miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających, że te usługi zostały wykonane w sposób należyty. – dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie są: referencje i inne dokumenty, wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług lub dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z referencji albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane należycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. b) zdolność zawodowa – Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje osobą/osobami posiadającymi: 1) doświadczenie (Pakiet I – osobno do każdego typu warsztatów) z podaniem informacji na temat jej doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami 2) doświadczenie (Pakiet II) z podaniem informacji na temat jej kwalifikacji i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami 3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione w rozdziale V ust. 4 5. dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 6. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą” spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) Podstawy wykluczenia

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:
Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji:
Nie

III.4) Wykaz oświadczeń lu dokumentów, składanych przez wykonawcę w postepowaniuna wezwanie zamawiającego w celu potwerdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy pzp.

III.5) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp

III.5.1) W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu : a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za prowadzenie warsztatów podanych w opisie przedmiotu zamówienia (Pakiet I – osobno do każdego typu warsztatów) i zajęć terenowych (Pakiet II) o tematyce przyrodniczej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, i uprawnień niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg Załącznika Nr 6 do SIWZ b) wykazu warsztatów o tematyce przyrodniczej i zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ( w tym okresie) z podaniem ich, wartości, rodzaju, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane z załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane w sposób należyty, a dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie są: referencje bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty wg Załącznika Nr 5 do SIWZ

III.5.2) W zakresie kryteriów selekcji:

Nie dotyczy

III.6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp

Nie dotyczy

III.7) Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.3) – III.6)

3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał prawem przewidziane zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 4) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, w którym określa się osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem bądź innym właściwym organem, sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby 5) Dokument, o którym mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 3 lit b SIWZ lub zastępujący je dokument, o którym mowa w rozdziale VI ust 4 pkt 4 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w rozdziale VI ust 4 pkt 3 lit a lub zastępujący go dokument, o którym mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 4 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 6). w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 7) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy pzp jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne( Dz. U. z 2014r., poz. 1114 oraz z 2016r., poz. 352). 5. Obowiązki Wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów. 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych 2) W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji i doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór dokumentu stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ 3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty doświadczenie (Pakiet I) oraz kwalifikacje i doświadczenie (Pakiet II) pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz w rozdziale V ust. 1 SIWZ. 4) jeśli kwalifikacje i doświadczenie podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w rozdziale V ust.2 SIWZ 6) Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VI ust. 1 SIWZ 7) Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VI ust.4 pkt 2 SIWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium:

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:
Przewidywana minimalna liczba wykonawców:
Maksymalna liczba wykonawców:
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem).

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) Kryteria oceny ofert

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji.

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe:

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony umowy, a w szczególności z powodu: 1) aktualizacji prawnej Wykonawcy, itp. lub zmiany Wykonawcy, o której mowa w w art. 144 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24); 2) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a innym niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie; 3) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń dotyczących Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w szczególności w zakresie sprawozdawczości; 4) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 5) z powodu okoliczności siły wyższej, w tym w szczególności wystąpienia powodzi, wichury, pożaru, epidemii i innych zdarzeń losowych wywołanych przez czynniki zewnętrzne, których nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi, lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 6) Zakazów wstępów do Puszczy Białowieskiej wynikających z przepisów prawa lub zaleceń uprawnionych organów trwających dłużej niż 15 dni w danym miesiącu, w którym zgodnie z umową miał się odbyć warsztat lub zajęcia; 7) Z powodu zmiany okoliczności realizacji niniejszej umowy tj. braku możliwości realizacji zajęć przez grupę warsztatową lub zajęciową z uwagi na nieplanowane ograniczenie liczby uczestników; 8) Zaistnienia zmiany nieistotnej, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24); 9) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w niniejszej umowie; 2. Umowa może ulec zmianie w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli Wnioskodawca udowodni, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 3. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do złożenia na piśmie wniosku o zmianę postanowień zawartej umowy wraz z przedstawieniem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2.

IV.6) Inforomacje administracyjne

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data:
2017-10-30, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załącznik I – Informacje dotyczące ofert częściowych

Część nr 1

Nazwa:
Warsztaty terenowe dla społeczności lokalnych pt. „Puszcza odkryta na nowo”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Organizacja i przeprowadzenie 6 warsztatów terenowych dla społeczności lokalnej w Puszczy Białowieskiej pt. „Puszcza odkryta na nowo”. Przewidywana liczba uczestników jednego warsztatu 20 – 25 z wyjątkiem warsztatu Aktywnie przez lasy i bory puszczańskie z kijami/na kółkach, gdzie liczba uczestników może być wyższa. Tematyka warsztatów: 1. Zielono mi, czyli jak chwasty i kwiatki przerobić na sałatki.2. Od bartnictwa do miodu lipowego.3.Survival białowieski, czyli jak przetrwać w dżungli.4. Z łódką i wędką, czyli czego nie wiemy o wodzie w przyrodzie.5. Aktywnie przez lasy i bory puszczańskie (z kijami/na kółkach).6. Mydełko FA, czyli jak stworzyć naturalne kosmetyki. Wykonawca zapewni: organizację warsztatów składających się z części stacjonarnej i terenowej, nabór uczestników warsztatów (wspólnie z Zamawiającym), wykwalifikowaną i doświadczoną osobę do prowadzenia warsztatu danego typu, niezbędne materiały/sprzęt do prowadzenia warsztatów oraz części praktycznej warsztatów, salę dla części stacjonarnej, catering na warsztatach, promocję wydarzenia i informację w lokalnych mediach,dokumentowanie organizacji i przebiegu warsztatów, pisemną ewaluację każdych warsztatów.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 63000000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie 40,00

6) Informacje dodatkowe:

Część nr 2

Nazwa:
Zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Organizacja i przeprowadzenie łącznie 116 zajęć terenowych dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu hajnowskiego. W zajęciach weźmie udział 29 grup dzieci i młodzieży wraz z opiekunami. Łącznie we wszystkich zajęciach ma wziąć udział 2900 osób, w jednych zajęciach powinno wziąć udział ok. 25 osób. Czas trwania warsztatów minimum 4 godziny zegarowe, w tym 3 godziny w terenie. Grupa dzieci/młodzieży ze szkół znajdujących się na obszarze powiatu hajnowskiego powinna odbyć 4 zajęcia w każdej porze roku. Wykonawca zapewni: odpowiednio wykwalifikowaną kadrę. Trenerzy prowadzący zajęcia powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje merytoryczne (np. wykształcenie o profilu przyrodniczym, licencję przewodnika) i doświadczenie w prowadzeniu zajęć terenowych, salę, w których będzie mogła odbywać się część stacjonarna zajęć, transport autokarowy, pakiet żywnościowy dla każdego uczestnika zajęć, harmonogram zajęć, scenariusze zajęć edukacyjnych adekwatnych pod względem treści do poszczególnych etapów edukacji uczestników gwarantujące ciekawe i interaktywne przekazanie wiedzy,pomoce dydaktyczne oraz materiały pomocnicze niezbędne do przeprowadzenia zajęć w terenie, dokumentowanie zajęć, pisemną ewaluację zajęć dla każdej uczestniczącej szkoły.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 63000000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-20

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie 40,00

6) Informacje dodatkowe

Załączniki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (20.11.2017)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (13.11.2017)

Unieważnienie Pakietu II (06.11.2017)

Informacja po otwarciu ofert (03.11.2017)

Zmiany
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
SIWZ ze zmianami
Zmiany SIWZ i zalacznik nr 6
Zmieniony zalacznik nr 6 do SIWZ

SIWZ (.doc)
SIWZ (.pdf)
Zalacznik nr 1 do SIWZ
Zalacznik nr 2 do SIWZ
Zalacznik nr 3 do SIWZ
Zalacznik nr 4 do SIWZ
Zalacznik nr 5 do SIWZ
Zalacznik nr 6 do SIWZ
Zalacznik nr 7 do SIWZ
Zalacznik nr 8 do SIWZ