Projekt puszcza i ludzie

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej na potrzeby projektu „Puszcza i ludzie” – I etap, Pakiet II Zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
Tak

Nazwa projektu lub programu:
Puszcza i ludzie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %).

Sekcja I: Zamawiający

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający:
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania:
Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) Nazwa i adres:

Powiat Hajnowski, krajowy numer identyfikacyjny 5065858000000, ul. ul. Aleksego Zina  1 , 17200   Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 823 371, e-mail: [email protected], faks 856 824 220.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat.hajnowka.pl; www.puszczailudzie.info
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Administracja samorządowa

I.3) Wspólne udzielanie zamówienia (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) Komunikacja:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.powiat.hajnowka.pl; www.puszczailudzie.info

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.powiat.hajnowka.pl; www.puszczailudzie.info

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
tak
Adres:
Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka, I p., pokój nr 19 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej na potrzeby projektu Puszcza i ludzie- I etap

Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
1

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia

(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Projekt „Puszcza i ludzie” jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2. Przedmiotem zamówienia jest jest organizacja i przeprowadzenie łącznie 116 zajęć terenowych dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu hajnowskiego. W zajęciach weźmie udział 29 grup dzieci i młodzieży wraz z opiekunami. Łącznie we wszystkich zajęciach ma wziąć udział 2900 osób, w jednych zajęciach powinno wziąć udział ok. 25 osób. Miejsce organizacji zajęć: obszar Puszczy Białowieskiej. Czas: zajęcia terenowe powinny zostać zorganizowane w terminie 01.11.2017 – 20.06.2019. Dokładne terminy do ustalenia z Zamawiającym. Czas trwania warsztatów minimum 4 godziny zegarowe, w tym 3 godziny w terenie. Grupa dzieci/młodzieży ze szkół znajdujących się na obszarze powiatu hajnowskiego powinna odbyć 4 zajęcia w każdej porze roku. Grupa docelowa: dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu hajnowskiego. Wykonawca zapewni: 1. Odpowiednio wykwalifikowaną kadrę (trenerów). Trenerzy prowadzący zajęcia powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje merytoryczne (np. wykształcenie o profilu przyrodniczym, licencję przewodnika) i doświadczenie w prowadzeniu zajęć terenowych. 2. Salę, w których będzie mogła odbywać się część stacjonarna zajęć. 3. Transport autokarowy (ze szkoły do miejsca zajęć i z powrotem) uczestników warsztatów dla każdej szkoły podstawowej, gimnazjalnej i średniej z Powiatu Hajnowskiego biorącej udział w zajęciach. 4. Pakiet żywnościowy dla każdego uczestnika zajęć składający się z: opakowania – torba papierowa – 1 szt., wody niegazowanej o pojemności 500 ml, soku pomarańczowego lub jabłkowego o pojemności 200 ml, owocu (jabłko lub banan), rogala pakowanego pojedynczo z nadzieniem czekoladowym waga minimum 85 g, batonu czekoladowego. 5. Harmonogram zajęć, który przedstawi do akceptacji Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. Zamawiający może zgłosić uwagi do przedstawionego harmonogramu/planu. 6. Scenariusze zajęć edukacyjnych adekwatnych pod względem treści do poszczególnych etapów edukacji uczestników gwarantujące ciekawe i interaktywne przekazanie wiedzy. 7. Pomoce dydaktyczne oraz materiały pomocnicze niezbędne do przeprowadzenia zajęć w terenie: obejmujący min. długopis, twardą podkładkę, lupę itp. w ilości 1 sztuki na 2 osoby. 8. Dokumentowanie zajęć edukacyjnych w formie: – list uczestników zajęć – oświadczenia uczestników zajęć o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie wizerunku – zdjęć na płycie CD/DVD nie mniej niż 100. Zdjęcia powinny być w formacie JPG, wysokiej jakości – w rozdzielczości umożliwiającej ich wykorzystanie do profesjonalnych wydruków np. w broszurach informacyjno-promocyjnych 9. Stosowanie we wszystkich działaniach logotypów wymaganych przez Program Infrastruktura i Środowisko zgodnie z Wytycznymi http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/ 10. Przeprowadzenie pisemnej ewaluacji zajęć dla każdej uczestniczącej szkoły polegającej na: przeprowadzeniu ankiet ewaluacyjnych wśród uczestników warsztatów oraz sporządzenie sprawozdania z realizacji warsztatów uwzględniającego ich przebieg, analizę poruszanej tematyki, zainteresowanie i zaangażowanie uczestników. 11. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z niniejszym przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 80000 zł oraz utrzymywać ją przez cały okres obowiązywania umowy.

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4

Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
63000000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-06-20

Data zakończenia: 2019-06-20

II.9) Informacje dodatkowe:

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Wykonawca musi prowadzić działalność gospodarczą w zakresie organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego lub przewodnictwa
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w w/w warunku.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: – Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na tym, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ( w tym okresie) wykonał co najmniej 2 usługi polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej z podaniem daty, miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających, że te usługi zostały wykonane w sposób należyty. – dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie są: referencje i inne dokumenty, wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług lub dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z referencji albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane należycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. b) zdolność zawodowa – Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje osobą/osobami posiadającymi: doświadczenie w prowadzeniu jednego warsztatu związanego z przedmiotem niniejszego zamówienia z podaniem informacji na temat jej kwalifikacji i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie są: referencje bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty wg Załącznika Nr 6 do SIWZ.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy pzp,

III.5) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp

III.5.1) W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu : a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane w sposób należyty, a dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie są: referencje bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty wg Załącznika Nr 6 do SIWZ b) wykazu zajęć terenowych o tematyce przyrodniczej wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ( w tym okresie) z podaniem ich, wartości, rodzaju, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane z załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane w sposób należyty, a dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie są: referencje bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty wg Załącznika Nr 5 do SIWZ

III.5.2) W zakresie kryteriów selekcji

III.6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp

III.7) Inne dokumenty nie wymienione w pkt. III.3) – III.6)

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria: Znaczenie
cena: 60,00
Doświadczenie zawodowe kadry: 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony umowy, a w szczególności z powodu: 1) aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy, itp. lub zmiany Wykonawcy, o której mowa w w art. 144 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24); 2) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a innym niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie; 3) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń dotyczących Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w szczególności w zakresie sprawozdawczości; 4) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 5) z powodu okoliczności siły wyższej, w tym w szczególności wystąpienia powodzi, wichury, pożaru, epidemii i innych zdarzeń losowych wywołanych przez czynniki zewnętrzne, których nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi, lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 6) Zakazów wstępów do Puszczy Białowieskiej wynikających z przepisów prawa lub zaleceń uprawnionych organów trwających dłużej niż 15 dni w danym miesiącu, w którym zgodnie z umową miał się odbyć warsztat lub zajęcia; 7) Z powodu zmiany okoliczności realizacji niniejszej umowy tj. braku możliwości realizacji zajęć przez grupę warsztatową lub zajęciową z uwagi na nieplanowane ograniczenie liczby uczestników; 8) Zaistnienia zmiany nieistotnej, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24); 9) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w niniejszej umowie; 2. Umowa może ulec zmianie w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli Wnioskodawca udowodni, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 3. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do złożenia na piśmie wniosku o zmianę postanowień zawartej umowy wraz z przedstawieniem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2.

IV.6) Informacje administracyjne

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-11-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załącznik I – Informacje dotyczące ofert częściowych

Część nr: 2
Nazwa: Zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia

(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie łącznie 116 zajęć terenowych dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu hajnowskiego. W zajęciach weźmie udział 29 grup dzieci i młodzieży wraz z opiekunami. Łącznie we wszystkich zajęciach ma wziąć udział 2900 osób, w jednych zajęciach powinno wziąć udział ok. 25 osób. Miejsce organizacji zajęć: obszar Puszczy Białowieskiej. Czas: zajęcia terenowe powinny zostać zorganizowane w terminie 01.11.2017 – 20.06.2019. Dokładne terminy do ustalenia z Zamawiającym. Czas trwania warsztatów minimum 4 godziny zegarowe, w tym 3 godziny w terenie. Grupa dzieci/młodzieży ze szkół znajdujących się na obszarze powiatu hajnowskiego powinna odbyć 4 zajęcia w każdej porze roku. Grupa docelowa: dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu hajnowskiego. 4. Wykonawca zapewni: 4.1 Odpowiednio wykwalifikowaną kadrę (trenerów). Trenerzy prowadzący zajęcia powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje merytoryczne (np. wykształcenie o profilu przyrodniczym, licencję przewodnika) i doświadczenie w prowadzeniu zajęć terenowych. 4.2 Salę, w których będzie mogła odbywać się część stacjonarna zajęć. 4.3 Transport autokarowy (ze szkoły do miejsca zajęć i z powrotem) uczestników warsztatów dla każdej szkoły podstawowej, gimnazjalnej i średniej z Powiatu Hajnowskiego biorącej udział w zajęciach. 4.4 Pakiet żywnościowy dla każdego uczestnika zajęć składający się z: opakowania – torba papierowa – 1 szt., wody niegazowanej o pojemności 500 ml, soku pomarańczowego lub jabłkowego o pojemności 200 ml, owocu (jabłko lub banan), rogala pakowanego pojedynczo z nadzieniem czekoladowym waga minimum 85 g, batonu czekoladowego. 4.5 Harmonogram zajęć, który przedstawi do akceptacji Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. Zamawiający może zgłosić uwagi do przedstawionego harmonogramu/planu. 4.6 Scenariusze zajęć edukacyjnych adekwatnych pod względem treści do poszczególnych etapów edukacji uczestników gwarantujące ciekawe i interaktywne przekazanie wiedzy. 4.7 Pomoce dydaktyczne oraz materiały pomocnicze niezbędne do przeprowadzenia zajęć w terenie: obejmujący min. długopis, twardą podkładkę, lupę itp. w ilości 1 sztuki na 2 osoby. 4.8 Dokumentowanie zajęć edukacyjnych w formie: – list uczestników zajęć – oświadczenia uczestników zajęć o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie wizerunku – zdjęć na płycie CD/DVD nie mniej niż 100. Zdjęcia powinny być w formacie JPG, wysokiej jakości – w rozdzielczości umożliwiającej ich wykorzystanie do profesjonalnych wydruków np. w broszurach informacyjno-promocyjnych 4.9 Stosowanie we wszystkich działaniach logotypów wymaganych przez Program Infrastruktura i Środowisko zgodnie z Wytycznymi http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/ 4.10 Przeprowadzenie pisemnej ewaluacji zajęć dla każdej uczestniczącej szkoły polegającej na: przeprowadzeniu ankiet ewaluacyjnych wśród uczestników warsztatów oraz sporządzenie sprawozdania z realizacji warsztatów uwzględniającego ich przebieg, analizę poruszanej tematyki, zainteresowanie i zaangażowanie uczestników. 4.11. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z niniejszym przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 80000 zł oraz utrzymywać ją przez cały okres obowiązywania umowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):

80000000-4, 63000000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

data zakończenia: 2019-06-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium: Znaczenie
cena: 60,00
Doświadczenie zawodowe kadry: 40,00

6) Informacje dodatkowe

Pliki do pobrania:

Dodane 04.12.2017

Dodane 27.11.2017

Dodane 16.11.2017

Dodane 07.11.2017