Projekt puszcza i ludzie

Statut

Statut
Rady Programowej
projektu „Puszcza i ludzie”
finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,
Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
oraz
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§1 Postanowienia ogólne

 1. Działalność Rady Programowej jest jednym z zadań zawartych w projekcie ”Puszcza i ludzie”, a Rada funkcjonuje w oparciu o cele i działania w nim zawarte.
 2. Rada Programowa działa na podstawie niniejszego Statutu, przyjętego przez jej wszystkich członków.
 3. Beneficjent projektu – Powiat Hajnowski jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie dokumentacji projektu, realizację działań, osiągnięcie założonych celów i rozliczenie projektu w oparciu o obowiązujące wytyczne i przepisy prawne.

§2 Rada Programowa

I. Cele Rady Programowej

 1. Rada Programowa pełni funkcję forum dyskusyjnego przedstawicieli samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych na temat aktualnych spraw związanych z rozwojem regionu i ochroną Puszczy Białowieskiej. Działania Rady mają na celu wymianę poglądów, wzajemną edukację poprzez konsultowanie stanowisk, dochodzenie do wspólnych wniosków i wydawanie opinii na tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej mającego na celu ochronę zasobów przyrodniczych i rozwój społeczno – gospodarczy. Spotkania mają służyć poszerzeniu horyzontów o punkt widzenia różnych środowisk poprzez rzeczową, otwartą dyskusję i wgłębienie się w argumenty innych.
 2. Rada Programowa dąży do realizacji celów projektu:
  – podniesienia świadomości ekologicznej i kształtowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej.
  – budowania społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
  – wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w ochronę przyrody i zrównoważony rozwój regionu Puszczy Białowieskiej.
 3. Rada Programowa wyraża opinie mając na uwadze ich zgodność z wytycznymi realizacji projektów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
 4. Do kompetencji Rady Programowej należy:
  – opiniowanie zakresu i sposobu realizacji zadań zawartych w projekcie,
  – powoływanie zespołów tematycznych, określanie ich kompetencji i zakresu działania, – opiniowanie planów krótko i długoterminowych dotyczących realizacji projektu,
  – przyjmowanie sprawozdań z postępów w realizacji projektu,
  – współtworzenie programu spotkań Rady,
  – kierowanie wniosków pod obrady Prezydium,
  – zgłaszanie uwag do protokołów ze spotkań Rady,
  – zgłaszanie propozycji uzupełnień do projektu,
  – realizacja innych zadań wynikających z projektu.

II. Struktura organizacyjna

 1. Rada Programowa składa się z  wytypowanych przedstawicieli podmiotów (tj. samorządu/ organizacji/ instytucji/ przedsiębiorstwa) wymienionych w załączniku nr 1, które zgłaszając akces do Rady akceptują niniejszy Statut.
 2. Każdy podmiot zgłasza jednego przedstawiciela i jego zastępcę.
 3. W pracach Rady Programowej bierze udział przedstawiciel podmiotu lub jego zastępca.
 4. Członkowie Rady Programowej uczestniczą w spotkaniach realizowanych w ramach projektu.
 5. Spośród członków Rady Programowej zostaje wybrane Prezydium Rady, w skład którego wchodzi po jednym przedstawicielu: Beneficjenta, samorządów, Lasów Państwowych, instytucji naukowych, Białowieskiego Parku Narodowego, przedsiębiorców oraz ogólnopolskiej i lokalnej organizacji pozarządowej czynnie działającej na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej – łącznie 8 osób.
 6. Przewodniczącym Prezydium jest przedstawiciel Beneficjenta, a jego zastępcę wybiera sie spośród pozostałych członków Prezydium Rady.
 7. Przewodniczący Rady Programowej kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.
 8. Rozszerzenie składu Rady Programowej odbywa się na wniosek podmiotu zainteresowanego poprzez uchwałę Rady.
 9. Rada Programowa może prowadzić prace w zespołach tematycznych, którego członkami mogą być osoby spoza Rady.
 10. Rezygnacja z uczestnictwa w Radzie Programowej odbywa się na podstawie oświadczenia zainteresowanego podmiotu, które Rada Programowa przyjmuje do wiadomości.

III. Zasady działania Rady Programowej

 1. Posiedzenie Rady Programowej zwołuje Beneficjent projektu zgodnie z harmonogramem projektu lub w razie potrzeby.
 2. Rada Programowa obraduje w obecności co najmniej połowy jej składu.
 3. W pracach Rady Programowej mogą uczestniczyć eksperci zapraszani przez Beneficjenta z uwzględnieniem wniosków pozostałych członków Rady.
 4. Członkowie Rady Programowej są informowani o posiedzeniu pisemnie z proponowanym programem posiedzenia za pomocą poczty tradycyjnej i/lub elektronicznej, co najmniej 7 dni przed jego terminem.
 5. Posiedzenia Rady Programowej są dokumentowane w formie raportów.

IV. Podejmowanie decyzji

 1. Rada Programowa podejmuje decyzje większością głosów w formie uchwały.
 2. W uzasadnionych przypadkach uchwały Rady Programowej mogą być podejmowane w trybie obiegowym w głosowaniu elektronicznym.

§3 Postanowienia końcowe

 1. Zmian w Statucie dokonuje Rada Programowa.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem 18.12.2017 r.