Projekt puszcza i ludzie

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Publikację ogłoszeń prasowych dotyczących 4 wydarzeń realizowanych w ramach projektu „Puszcza i ludzie”

Projekt „Puszcza i ludzie” dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

Warunki zamówienia

I. Nazwa i adres zamawiającego

Powiat Hajnowski
ul. Zina 1,17-200 Hajnówka
Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20
NIP: 606-001-75-63, Nr REGON: 050658580
e-mail: [email protected], www.powiat.hajnowka.pl

II. Tryb postępowania

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

III. Przedmiot zapytania ofertowego

1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest sporządzenie projektu ogłoszeń dotyczących 4 wydarzeń realizowanych w ramach projektu „Puszcza i ludzie” i ich publikacja w prasie. Ogłoszenia dotyczyć będą:

 • debata dla dorosłych na temat czynnej i biernej ochrony Puszczy Białowieskiej: 1 ogłoszenie, planowany termin realizacji I kwartał 2018
 • 3 spotkania otwarte dla mieszkańców: 3 ogłoszenia, planowany termin realizacji I i III kwartał 2018, I kwartał 2019

Zamawiający zastrzega możliwość zmian planowanych terminów.

2. Założenia ogłoszeń prasowych:

 • ilość: 4 ogłoszenia prasowe:
  – debata dla dorosłych na temat czynnej i biernej ochrony Puszczy Białowieskiej: 1 ogłoszenie,
  – 3 spotkania otwarte dla mieszkańców: 3 ogłoszenia.
 •  termin ukazania się ogłoszeń: styczeń 2018 – maj 2019,
 •  treść ogłoszenia dostarcza Zamawiający, Wykonawca przygotowuje opracowanie graficzne
 • ogłoszenie kolorowe, moduł 3/2 (6 modułów)
 • na dole ogłoszenia muszą znajdować się logotypy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, herb Powiatu Hajnowskiego oraz logotyp NFOŚiGW Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

IV. Termin realizacji zamówienia

Na wykonanie usługi przewiduje się okres od podpisania umowy do 31.05.2019 r.

V. Wymagania wobec oferenta

 1. Minimalny nakład gazety: 600 egz.
 2. Dystrybucja gazety w powiecie hajnowskim.

VI. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

1. Cena.

Kryterium: Cena – 100 %

Sposób obliczenia:
Wartość punktowa = wartość brutto oferty najtańszej / wartość brutto oferty badanej × 100 %

Do wykonania usługi zostanie wybrany wykonawca, który otrzyma największą liczbę punktów.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich. Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

VIII. Oferta powinna zawierać

 1. Wypełniony „Formularz oferty” – zał. nr 2,
 2. Oświadczenie o zapewnieniu dostępności zasobów ludzkich i technicznych w trakcie realizacji usług- zał. nr 4,
 3. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu – zał. nr 5,

IX. Miejsce oraz termin składania ofert:

Dla ofert pisemnych:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Powiat Hajnowski, ul. A. Zina 1,
17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 11.01.2018 r.

Dla ofert przesyłanych za pomocą faksu:
Oferty należy przesłać na nr faksu zamawiającego (85) 682 42 20 w terminie do dnia 11.01.2018 r.

Dla ofert przesyłanych w formie elektronicznej:
Oferty należy przesłać na adres e-mail: [email protected] w terminie do dnia 11.01.2018 r.

X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Warunków zamówienia.

XI. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XII. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 1. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy,
 2. Załącznik nr 3 – Projekt umowy,
 3. Oświadczenie o zapewnieniu dostępności zasobów ludzkich i technicznych w trakcie realizacji usług- zał. nr 4,
 4. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu – zał. nr 5.
 5. Pytanie nr 1

Pliki do pobrania

Dodane 12 stycznia 2018