Projekt puszcza i ludzie

Zapytanie ofertowe nr 3/2018

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: wykonanie ogłoszeń reklamowych w telewizji kablowej/regionalnej oraz nagranie i emisja programów w telewizji kablowej/regionalnej (emitowanych co najmniej na terenie miasta Hajnówka) w ramach projektu „Puszcza i ludzie”:

 • debata dla dorosłych na temat czynnej i biernej ochrony Puszczy Białowieskiej: ogłoszenie, reportaż,
 • 3 spotkania otwarte dla mieszkańców: ogłoszenie i reportaż

Projekt „Puszcza i ludzie” dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

Warunki zamówienia

I. Nazwa i adres zamawiającego

Powiat Hajnowski
ul. Zina 1,17-200 Hajnówka
Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20
NIP: 603-001-75-63, Nr REGON: 050658580
e-mail: [email protected], www.powiat.hajnowka.pl

II. Tryb postępowania

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

III. Przedmiot zapytania ofertowego

1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie ogłoszeń reklamowych w telewizji kablowej/regionalnej oraz nagranie i emisja programów w telewizji kablowej (emitowanych co najmniej na terenie miasta Hajnówka) w ramach projektu „Puszcza i ludzie”:

 1. debata dla dorosłych na temat czynnej i biernej ochrony Puszczy Białowieskiej: ogłoszenie, reportaż,
 2. 3 spotkania otwarte dla mieszkańców: ogłoszenie i reportaż.

2.Główne założenia:

 • Ogłoszenia w telewizji kablowej/regionalnej (emitowanych co najmniej na terenie miasta Hajnówka)
 • Opracowanie scenariusza uzgodnionego z Zamawiającym i produkcja na jego podstawie reklamy zachęcającej do udziału odbiorców projektu o których mowa w pkt. III powyżej w debatach i spotkaniach otwartych opartej o materiały dostarczone przez Zamawiającego ( zdjęcia w jpg, loga) dla każdej kampanii
 • 4 kampanie tego samego ogłoszenia w telewizji kablowej,
 • czas prezentacji – około 15s.
 • terminy emisji ogłoszeń: luty 2018 – kwiecień 2019 w zależności od faktycznych terminów spotkań. Emisja powinna odbyć się w okresie dwóch tygodni przed planowaną debatą/spotkaniem.
 • ilość emisji w ramach każdej kampanii- min 4 emisje nie częściej niż 1 raz w tygodniu,
 • emisja ogłoszenia reklamowego ok. godziny 18.

Ogłoszenia muszą uwzględniać co najmniej: czas i miejsce przeprowadzenia debaty lub spotkania otwartego, temat spotkania, informacje o sposobie rekrutacji na spotkanie, dane dotyczące finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej/NFOŚiGW. Ogłoszenia muszą uwzględniać rodzaj odbiorcy pod względem zastosowanego języka oraz dostępności przekazywanych informacji.

 • Nagranie i emisja programów(reportaży) w telewizji kablowej/regionalnej (emitowanych co najmniej na terenie miasta Hajnówka)
 • ilość nagranych programów – 4 szt.
 • terminy emisji programów marzec 2018 – maj 2019 w zależności od faktycznych terminów spotkań.

Program nr 1:

 • Nagranie spotkania „Debata dla dorosłych na temat czynnej i biernej ochrony Puszczy Białowieskiej”
 • planowany termin wydarzenia – 16 marzec 2018 r.
 • Dokonanie na podstawie obiektywnych przesłanek wyboru najciekawszych elementów debaty oraz opracowanie na jego podstawie scenariusza nagrania przedstawionego do uzgodnienia z Zamawiającym,
 • emisja nagrania w sieci kablowej – min.4 emisje nie częściej niż 1 raz w tygodniu,
 • długość programu ok.1 godzina

Program nr 2,3,4:

 • zapewnienie lektora oraz nagranie spotkania otwartego dla mieszkańców wraz z wywiadami przeprowadzonymi przez Wykonawcę z min. 5 uczestnikami spotkania,
 • Dokonanie na podstawie obiektywnych przesłanek wyboru najciekawszych wywiadów oraz opracowanie na jego podstawie scenariusza nagrania przedstawionego do uzgodnienia z Zamawiającym,
 • wykonanie reportażu ze spotkań,
 • obróbka reportażu z lektorem,
 • emisja reportażu- min. 4 emisje nie częściej niż 1 raz w tygodniu,
 • długość programu ok. 30min.

3. Pierwsza emisja nagrania i reportażu odbędzie się nie później niż w okresie 2 tygodni od daty nagrania spotkania. Reportaż musi uwzględniać co najmniej: dane dotyczące finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej/NFOŚiGW, kluczowe zagadnienia poruszone w trakcie debat – min. 3. Reportaż musi uwzględniać rodzaj odbiorcy pod względem zastosowanego języka, oprawy muzycznej oraz dostępności przekazywanych informacji.

4. Każdorazowo po wykonaniu ogłoszenia oraz nagrania i emisji programu (reportażu) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na płycie CD w formacie powszechnie dostępnym nagranie reportażu pochodzące z emisji w telewizji kablowej/regionalnej na dowód wykonania usługi.

IV. Termin realizacji zamówienia

Na wykonanie usługi przewiduje się okres od podpisania umowy do 31.05.2019 r.

V. Wymagania wobec oferenta

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do
 2. wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.Zapewnienie dostępności zasobów ludzkich i technicznych w trakcie realizacji usług.

VI. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

1. Cena.

Kryterium: Cena – 100 %

Sposób obliczenia:
Wartość punktowa = wartość brutto oferty najtańszej / wartość brutto oferty badanej × 100 %

Do wykonania usługi zostanie wybrany wykonawca, który otrzyma największą liczbę punktów.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich. Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

VIII. Oferta powinna zawierać

 1. Wypełniony „Formularz oferty” – zał. nr 2,
 2. Oświadczenie o zapewnieniu dostępności zasobów ludzkich i technicznych w trakcie realizacji usług- zał. nr 4
 3. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu – zał. nr 5

IX. Miejsce oraz termin składania ofert:

Dla ofert pisemnych:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Powiat Hajnowski, ul. A. Zina 1,
17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 12.02.2018 r.

Dla ofert przesyłanych za pomocą faksu:
Oferty należy przesłać na nr faksu zamawiającego (85) 682 42 20 w terminie do dnia 12.02.2018 r.

Dla ofert przesyłanych w formie elektronicznej:
Oferty należy przesłać na adres e-mail: [email protected] w terminie do dnia 12.02.2018 r.

X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Warunków zamówienia.

XI. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XII. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią

 1. Formularz oferty – zał. nr 2,
 2. Wzór umowy – zał. nr 3,
 3. Oświadczenie o zapewnieniu dostępności zasobów ludzkich i technicznych w trakcie realizacji usług- zał. nr 4
 4. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu – zał. nr 5

Pliki do pobrania