Projekt puszcza i ludzie

Zapytanie ofertowe nr 4/2018

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: zakup i dostawę pamiątek dla uczestników projektu „Puszcza i ludzie”.
Projekt „Puszcza i ludzie” dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

Warunki zamówienia

I. Nazwa i adres zamawiającego

Powiat Hajnowski
ul. Zina 1,17-200 Hajnówka
Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20
NIP: 603-001-75-63, Nr REGON: 050658580
e-mail: [email protected], www.powiat.hajnowka.pl

II. Tryb postępowania

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

III. Przedmiot zapytania ofertowego

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pamiątek dla uczestników projektu „Puszcza i ludzie”.
 2. Założenia usługi (zakup i dostawa pamiątek):
  1) przygotowanie projektu/wizualizacji pamiątek wraz z nadrukiem,
  2) wykonanie pamiątek,
  3) umieszczenie na pamiątkach nadruku (po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Zamawiającego nadruku),
  4) dostarczenie pamiątek do siedziby Zamawiającego.
 3. Do znakowania Wykonawca użyje metody najbardziej adekwatnej do powierzchni materiału (np. grawerowanie laserowe, nadruk, tłoczenie).
 4. Zamawiający dostarczy Wykonawcy zamówienia grafiki, logotypy które należy wykorzystać w oznakowaniu pamiątek.
 5. Wykonawca przed wykonaniem pamiątek z nadrukiem przedstawi projekty graficzne dla Zamawiającego w celu ostatecznej akceptacji.
 6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i korektą projektu, a także dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego powinny zostać wkalkulowane w cenę jednostkową.
 7. Dostawa do siedziby Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 4 (Wydział Promocji).
 8. Charakterystyka pamiątek stanowiących przedmiot zamówienia:
  Lp.PrzedmiotOpis / parametry

  Ilość

  1.

  Gra labirynt

  Drewniana gra zręcznościowa labirynt.
  Wymiary ok. 9 x 9 x 2,5 cm.
  Preferowany nadruk – grawer laserowy.
  Materiały: drewno/metal/plastik

  100 szt.
  2.Kubek ceramiczny

  Kubek ceramiczny o poj. ok 300 ml.
  Wnętrze kubka w kolorze granatowym.
  Preferowany nadruk techniką sublimacji, na całej powierzchni (dookoła kubka).
  Pakowany pojedynczo w biały kartonik.

  100 szt.

IV. Termin realizacji zamówienia

Na wykonanie i dostarczenie pamiątek przewiduje się termin do 12.03.2018 r.

V. Wymagania wobec oferenta

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Dysponowanie odpowiednim potencjałem osobowym i technicznym zdolnym do wykonania usługi.

VI. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

 1. Cena.Kryterium: Cena – 100%
  Sposób obliczenia: Wartość punktowa = wartość brutto oferty najtańszej / wartość brutto oferty badanej × 100%

VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

VIII. Oferta powinna zawierać

 1. Wypełniony „Formularz oferty” – zał. nr 2,
 2. Oświadczenie o zapewnieniu dostępności zasobów ludzkich i technicznych w trakcie realizacji usług- zał. nr 4
 3. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu zał. nr 5.

IX. Miejsce oraz termin składania ofert

Dla ofert pisemnych:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Powiat Hajnowski, ul. A. Zina 1,
17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 22.02.2018 r.

Dla ofert przesyłanych za pomocą faksu:

Oferty należy przesłać na nr faksu zamawiającego (85) 682 42 20 w terminie do dnia 22.02.2018 r.

Dla ofert przesyłanych w formie elektronicznej:

Oferty należy przesłać na adres e-mail: [email protected] w terminie do dnia 22.02.2018 r.

X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Warunków zamówienia.

XI. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XII. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią

 1. Formularz oferty – zał. nr 2,
 2. Wzór umowy – zał. nr 3,
 3. Oświadczenie o zapewnieniu dostępności zasobów ludzkich i technicznych w trakcie realizacji usług- zał. nr 4,
 4. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu zał. nr 5.

Pliki do pobrania