Projekt puszcza i ludzie

Zapytanie ofertowe nr 6/2017

Warunki zamówienia

I. Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:

Powiat Hajnowski
ul. Zina 1,17-200 Hajnówka
Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20
NIP: 603-001-75-63, Nr REGON: 050658580
e-mail: [email protected], www.powiat.hajnowka.pl

II. Tryb postępowania

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

III. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu „Puszcza i ludzie”

Dostawie będą podlegać materiały biurowe, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. Podane ceny w formularzu ofertowym uwzględniają wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia wraz z dostawą zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Lp.NazwaIlość
1Etykiety uniwersalne samoprzylepne A4 210x297mm, 1×1, białe, 100ark./op1 op.
2Koperty białe samoklejące, bez okienka C6 500 szt.
3Papier kserograficzny A4, gramatura 80g/m2, biel przynajmniej 150 CIE50 ryz
4Płyty CD-R 700 MB50 szt.
5Płyty DVD+R 4,7GB x1650 szt.
6Koszulka na płyty CD do segregatora, na 2 płyty50 szt.
7Toner do drukarki Brother HL-5470DW TN-3380 Czarny,
Oryginał, wydajność 8000 stron.
1 szt.
8Toner do drukarki OKI C301dn Czarny,
Oryginał, wydajność 2200 stron
1 szt.
9Toner do drukarki OKI C301dn Błękitny (Cyan),
Oryginał, wydajność 1500 stron
1 szt.
10Toner do drukarki OKI C301dn Purpurowy (Magenta),
Oryginał, wydajność 1500 stron
1 szt.
11Toner do drukarki OKI C301dn Żółty (Yellow),
Oryginał, wydajność 1500 stron
1 szt.
12Toner Xerox WorkCentre 6605 Black
Oryginał, wydajność 8000 stron
1 szt.
13Toner Xerox WorkCentre 6605 Cyan
Oryginał, wydajność 2000 stron
1 szt.
14Toner Xerox WorkCentre 6605 Magenta
Oryginał, wydajność 2000 stron
1 szt.
15Toner Xerox WorkCentre 6605 Yellow
Oryginał, wydajność 2000 stron
1 szt.

Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniona jest Lucyna Lewczuk tel. (85) 682 30 46, Dawid Wojciuk
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiot zamówienia: dzień podpisania umowy,
Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: jednorazowa dostawa do dnia: 31.12.2017r.

V. Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Zamawiający sprawdzi ofertę pod kątem zgodności warunków formalnych.
 2. Wykonawca powinien obliczyć cenę netto za pełną realizację usługi.
 3. Cena oferty wyrażona powinna być w złotych polskich.
 4. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.
 5. W trakcie oceny ofert pod uwagę będzie brana cena – 100%

Kryterium: Cena – 100%

VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia.

VII. Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony „Formularz oferty” (Zał. 2)
 2. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu Zał. nr 4)
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert (wybrać właściwe):

Dla ofert pisemnych:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 27.11.2017 r.

Dla ofert przesyłanych za pomocą faksu:
Oferty należy przesłać na nr faksu zamawiającego (85) 682 42 20 w terminie do dnia 27.11.2017 r.

Dla ofert przesyłanych w formie elektronicznej:
Oferty należy przesłać na adres e-mail: [email protected] w terminie do dnia 27.11.2017 r.

IX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Warunków zamówienia.

X. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XI. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 1. Druk „Formularz oferty” – zał. nr 2,
 2. Wzór umowy – zał. nr 3,
 3. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu zał. nr 4

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe – mat. biurowe (PDF)
Zapytanie ofertowe – mat. biurowe (DOC)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz oferty
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Oświadczenie

Dodane 29.11.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty