Projekt puszcza i ludzie

Zapytanie ofertowe nr 7/2017

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: zakup i dostawę tabletów multimedialnych stanowiących nagrody w ramach konkursu dziennikarskiego „Bierna czy czynna ochrona Puszczy Białowieskiej” realizowanego w projekcie „Puszcza i ludzie”.

Projekt „Puszcza i ludzie” dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Powiat Hajnowski
ul. Zina 1,17-200 Hajnówka
Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20
NIP: 603-001-75-63, Nr REGON: 050658580
e-mail: [email protected], www.powiat.hajnowka.pl

II. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

III. Przedmiot zapytania ofertowego:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa tabletów multimedialnych stanowiących nagrody w ramach konkursu dziennikarskiego „Bierna czy czynna ochrona Puszczy Białowieskiej” realizowanego w projekcie „Puszcza i ludzie”.
2. Założenia usługi (zakup i dostawa tabletów multimedialnych)

Ilość: 9 tabletów multimedialnych

Specyfikacja:

  • przekątna ekranu: minimum 8 cali
  • rozdzielczość ekranu: minimum 1024x600px
  • typ ekranu: Pojemnościowy, 5-punktowy, IPS lub równoważny
  • pamięć RAM: minimum 2 GB
  • procesor: minimum 4 rdzeniowy
  • wbudowana pamięć ROM: minimum 16 GB
  • złącza: USB, Micro HDMI, Wyjście słuchawkowe, Czytnik kart pamięci microSD/SDHC/SDXC
  • Inna komunikacja: Wi-Fi Czujniki: akcelerometr
  • Nawigacja: GPS
  • Wyposażenie: instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, ładowarka sieciowa, kabel USB, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna

3. Tablety multimedialne powinny być nowe i zostać objęte minimum 12 miesięczną gwarancją.
4. Każdy tablet powinien być oddzielnie zapakowany w oryginalne opakowania oraz odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w dostawie.
5. Wykonawca dostarczy tablety multimedialne zgodnie z opisem, bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat. Zostaną one dostarczone do działu Promocji Starostwa Powiatowego w Hajnówce mieszczącego się pod adresem: Starostwo Powiatowe w Hajnówce pokój 4, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, i umieszczone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
6. Co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną dostawą Wykonawca zgłosi Zamawiającemu (faksem, mailowo, telefonicznie) gotowość do dostarczania przedmiotu zamówienia.

IV. Termin realizacji zamówienia:

Na wykonanie i dostarczenie tabletów multimedialnych przewiduje się termin do 2 tygodni od podpisania umowy.

V. Wymagania wobec oferenta:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

VI. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:

1. Cena.
2.Gwarancja

Kryterium: Cena – 80%

Sposób obliczenia:
Wartość punktowa = (wartość brutto oferty badanej / wartość brutto oferty najtańszej) x 80

Kryterium: Gwarancja – 20%

Wybrana opcjaDługość gwarancjiLiczba punktów
112 miesięcy0
224 miesiące10
336 miesięcy i więcej20

Do wykonania usługi zostanie wybrany wykonawca, który otrzyma największą łączną liczbę punktów.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

VIII. Oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony „Formularz oferty” – zał. nr 2,
2. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu Zał. nr 4.

IX. Miejsce oraz termin składania ofert:

Dla ofert pisemnych:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Powiat Hajnowski, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 06.12.2017 r.

Dla ofert przesyłanych za pomocą faksu:
Oferty należy przesłać na nr faksu zamawiającego (85) 682 42 20 w terminie do dnia 06.12.2017 r.

Dla ofert przesyłanych w formie elektronicznej:
Oferty należy przesłać na adres e-mail: [email protected]
w terminie do dnia 06.12.2017 r.

X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Warunków zamówienia.

XI. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XII. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

1. Formularz oferty – zał. nr 2,
2. Wzór umowy – zał. nr 3,
3. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu zał. nr 4.

Pliki do pobrania

Zapytanie – tablety multimedialne
Zaproszenie – zapytanie nr 7
Załącznik nr 2 – Formularz oferty
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 – Oświadczenie

Dodane: 01.12.2017
Pytanie nr 1

Dodane: 07.12.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty