Projekt puszcza i ludzie

Zapytanie ofertowe nr 3/2017

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: przeprowadzenie warsztatów reportersko – filmowych dla młodzieży, uczestnictwo w jury oraz ocenie prac w ramach Konkursu dziennikarskiego dla młodzieży szkół średnich pn. „Czynna czy bierna ochrona Puszczy Białowieskiej” organizowanych w projekcie „Puszcza i ludzie”.

Projekt „Puszcza i ludzie” dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

Warunki zamówienia

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Powiat Hajnowski
ul. Zina 1,17-200 Hajnówka
Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20
NIP: 606-001-75-63, Nr REGON: 050658580
e-mail: [email protected], www.powiat.hajnowka.pl

II. Tryb postępowania:
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

III. Przedmiot zapytania ofertowego:
1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest przeprowadzenie warsztatów reportersko – filmowych dla młodzieży, uczestnictwo w jury oraz ocenie prac w ramach Konkursu dziennikarskiego dla młodzieży szkół średnich pn. „Czynna czy bierna ochrona Puszczy Białowieskiej” organizowanych w projekcie „Puszcza i ludzie”.
2. Założenia usługi

A. Założenia główne
1. Ilość uczestników: ok. 20-25 osób
2. Przeprowadzenie warsztatów reportersko-filmowych: 8h (2 spotkania po 4 h lub 1 spotkanie 8h);

 • Zajęcia z kamerą (Wstępne szkolenie, zasady filmowania, kadrowania, budowanie
  scenariusza, komentarz)
 • Montaż (Wstępne szkolenie, zasady montażu, programy do tworzenia reportażu, scenariusz, komentarz, muzyka)
 • Zajęcia praktyczne – montowanie filmu.

Warsztaty odbędą się w miesiącu październiku lub listopadzie 2017 r. Dokładny termin zostanie ustalony przez Zamawiającego z dyrektorami szkół, o czym Wykonawca zostanie poinformowany nie później niż na 5 dni przed terminem warsztatów.

Wykonawca zapewni że tematyka warsztatów reportersko – filmowych będą związana z przedmiotem projektu Puszcza i ludzie, w tym w szczególności obejmie aspekty środowiskowe i problematykę puszczy.

3. Konsultacje podczas realizacji reportaży: ok. 7h

 • Analiza filmów zrealizowanych przez uczestników, nanoszenie poprawek, pytania i odpowiedzi.

4. Praca w jury: ok. 5h

 • Współpraca z Zamawiającym przy organizacji spotkania, pomoc w odtwarzaniu filmów.
 • Ocena prac konkursowych zrealizowanych podczas konsultacji i warsztatów
 • Uczestnictwo w spotkaniu finalizującym konkurs, podsumowanie efektów konkursu, pokaz zwycięskich reportaży, wręczenie nagród

5. Łączny czas pracy: 8h + 7h +5h= 20h
6. Wszystkie spotkania odbywać się będą w Powiecie Hajnowskim, mieście, Hajnówka woj. podlaskie w jednej ze szkół średnich.
7. Wykonawca usługi minimum 1 tydzień przed planowanym spotkaniem przedstawi Zamawiającemu plan spotkania do zatwierdzenia.
8. Wykonawca zapewni przeprowadzenie szkolenia przez osoby posiadające sprzęt techniczny niezbędny do przeprowadzenia warsztatów w tym w szczególności minimum 5 kamer dostępnych dla uczestników, minimum 3 komputerów (laptop) z oryginalnym oprogramowaniem komputerowym niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia z montażu oraz ewentualnie inne niezbędne materiały szkoleniowe.
9. Wykonawca sporządzi raport podsumowujący przebieg i efekty wszystkich części zamówienia.
10. Wykonawca usługi zapewni stały kontakt z Zamawiającym.
11. Zamawiający odpowiada za wynajem sali na spotkania.
12. Oferta cenowa Wykonawcy pokrywa wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia.
13. Nagrody dla Uczestników konkursu zapewni Zamawiający.

Rezultatem przeprowadzonych warsztatów ma być realizacja prac w formie filmowego reportażu na temat czynnej i biernej ochrony Puszczy Białowieskiej. Wykonawca przekaże filmowe reportaże uczestnikom szkolenia na płycie CD/DVD w formacie powszechnie dostępnym do odtwarzania utworów filmowych (po 2 płyty dla każdego uczestnika projektu). Uczestnicy projektu przedstawią swoje reportaże w konkursie.

IV. Termin realizacji zamówienia:
Na wykonanie usługi przewiduje się okres od podpisania umowy do 30.12.2017 r.

V. Wymagania wobec oferenta:
1. Doświadczenie w przeprowadzenie warsztatów reportersko – filmowych.
2. Zapewnienie dostępności zasobów ludzkich i technicznych w trakcie realizacji usług.

VI. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:

 1. Cena.
 2. Doświadczenie w przeprowadzeniu warsztatów reportersko – filmowych.

Kryterium: Cena – 70 %

Sposób obliczenia:
Wartość punktowa = (wartość brutto oferty najtańszej / wartość brutto oferty badanej) × 70 %

Kryterium: Doświadczenie w przeprowadzeniu warsztatów reportersko – filmowych – 30 %.

Sposób obliczenia:
Wartość punktowa = (Ilość punktów przyznanych ofercie badanej / Najwyższa liczba punktów spośród złożonych ofert) × 30 %

Każde wykazane doświadczenie otrzyma 1,5 pkt. Wykonawca w ramach kryterium może otrzymać maksymalnie 30 punktów.

Największą ilość punktów w kryterium doświadczenie otrzyma ten wykonawca, który wykaże największe doświadczenie w przeprowadzeniu warsztatów reportersko – filmowych wraz z dokumentami potwierdzającymi rzetelne wykonanie usługi (np. referencje, protokół odbioru,
lub oświadczenie, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie usługi. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie usługi).

Do wykonania usługi zostanie wybrany wykonawca, który otrzyma największą liczbę punktów z obu kryteriów.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich. Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

VIII. Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony „Formularz oferty” – zał. nr 2,
 2. Parafowany wzór umowy – zał. nr 3,
 3. Oświadczenie potwierdzające doświadczenie w realizacji usług reportersko-filmowych- zał. nr 4
 4. Oświadczenie o zapewnieniu dostępności zasobów ludzkich i technicznych w trakcie realizacji usług- zał. nr 5
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DZ.U. z 2016 r. poz 922 ze zm.) w celu dokonania wyboru wykonawcy usługi oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych – zał. nr 6,
 6. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu – zał. nr 7,
 7. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

IX. Miejsce oraz termin składania ofert:
Dla ofert pisemnych:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Powiat Hajnowski, ul. A. Zina 1,
17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 11.10.2017 r.

Dla ofert przesyłanych za pomocą faksu:
Oferty należy przesłać na nr faksu zamawiającego (85) 682 42 20 w terminie do dnia 11.10.2017 r.

Dla ofert przesyłanych w formie elektronicznej:
Oferty należy przesłać na adres e-mail: [email protected] w terminie do dnia 11.10.2017 r.

X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Warunków zamówienia.

XI. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XII. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 1. Formularz oferty – zał. nr 2,
 2. Wzór umowy – zał. nr 3,
 3. Oświadczenie potwierdzające doświadczenie w realizacji usług reportersko- filmowych – zał. nr 4
 4. Oświadczenie o zapewnieniu dostępności zasobów ludzkich i technicznych w trakcie realizacji usług- zał. nr 5
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DZ.U. z 2016 r. poz 922 ze zm.) w celu dokonania wyboru wykonawcy usługi oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych – zał. nr 6,
 6. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu – zał. nr 7.

Zapytanie ofertowe – warsztaty dziennikarskie
zalacznik 2 do zapytania 3.2017
zalacznik 3 do zapytania 3.2017
zalacznik 4 do zapytania 3.2017
zalacznik 5 do zapytania 3.2017
zalacznik 6 do zapytania 3.2017
zalacznik-7-do-zapytania-3.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania nr 3