Projekt puszcza i ludzie
III spotkanie Rady Programowej

III Spotkanie Rady Programowej

Dnia 18 grudnia 2017 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce odbyło się III spotkanie Rady Programowej. Uczestniczyło w nim 21 osób.

Spotkanie otworzyła Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska, witając zgromadzonych i informując o przyjęciu w skład Rady Programowej nowych członków: Fundacji Greenpeace Polska, OCTO Mirosław Jakoniuk, Stowarzyszenia na Rzecz Dialogu Tropinka, Białowieskiego Centrum Sportu Sławomir Droń. Następnie każdy z uczestników spotkania przedstawił się i uzasadnił cel przystąpienia do Rady.

W kolejnym punkcie członkowie wyrazili zgodę na dokumentowanie spotkań Rady w formie raportu zawierającego w swojej treści przebieg posiedzenia i postanowienia Rady.

Następnie przystąpiono do przyjęcia Statutu Rady Programowej. Projekt Statutu został przesłany po II spotkaniu Rady Programowej pocztą elektroniczną do wszystkich członków Rady w celu wniesienia uwag. Uwagi zostały uwzględnione. Statut został przyjęty jednogłośnie. W dalszej części przystąpiono do wyboru Prezydium Rady. Ostatecznie podczas jawnego głosowania przyjęto Prezydium Rady w składzie:

  • Beneficjent: Mirosław Romaniuk
  • Przedstawiciel samorządów: Mikołaj Pawilcz
  • Przedstawiciel Lasów Państwowych: Dariusz Skirko
  • Przedstawiciel środowiska naukowego: Artur Michałowski
  • Przedstawiciel Białowieskiego Parku Narodowego: Aleksander Bołbot
  • Przedstawiciel ogólnopolskiej organizacji pozarządowej: Katarzyna Jagiełło
  • Przedstawiciel lokalnej organizacji pozarządowej: Mirosław Stepaniuk
  • Przedstawiciel przedsiębiorców: Sławomir Droń

W kolejnym punkcie przystąpiono do podjęcia ustaleń odnośnie planowanej debaty. Koordynator projektu Lucyna Lewczuk przedstawiła cele debaty i proponowany jej przebieg uzgodniony z facylitatorem p. Agatą Gójską, która wraz z zespołem Firmy Mediatorzy będzie prowadzić spotkanie. Następnie przedstawione zostały tezy do debaty zgłoszone przez członków Rady w okresie między posiedzeniami. Tezy zostały wstępnie przeanalizowane przez facylitatora. Po długiej dyskusji podjęto decyzję o wyborze jednej tezy o następującym brzmieniu:

„Cała Puszcza Parkiem Narodowym” byłby najbardziej korzystny zarówno ze względów ekologicznych, rozwój ekonomiczny regionu i poprawienie jakości życia.

Powyższa teza rozpatrywana zostanie z punktu widzenia trzech filarów zrównoważonego rozwoju: środowiska, gospodarki i społeczeństwa. Ustalono, iż w części wprowadzającej do debaty moderator poinformuje zebranych o podziale administracyjnym Puszczy Białowieskiej, a tłem debatujących będzie mapa Puszczy Białowieskiej.

Następnie dyskutowano nad propozycjami odnośnie zaproszenia głównych uczestników debaty. W głosowaniu podjęto decyzję o uwzględnieniu w debacie 2 przedstawicieli przedsiębiorców, w podziale na branżę turystyczną i drzewną.

W dalszej części spotkania koordynator projektu przedstawiła działania przewidziane do realizacji w I kwartale 2018 r. Szerzej zostały przedstawione założenia publikacji „Puszcza Białowieska w czterech porach roku”. Ustalono, iż koordynator prześle za pomocą poczty elektronicznej propozycję opisu publikacji i opisy kolejnych przedsięwzięć w celu wniesienia uwag merytorycznych przez członków Rady Programowej.